Restaurant Le Shalimar

5,109 km
restaurant Restaurant
39 Quai Dr Gailleton, 69002 Lyon, France
04 78 42 18 20