Takeyama

5,110 km
restaurant Restaurant
6 Rue Thomassin, 69002 Lyon, France
04 72 40 29 18